Press "Enter" to skip to content

Historie Francie

Nejvýznamnější pravěké památky z území dnešní Francie byly nalezeny v jeskyni Lascaux. V 1.stol.př.n.l. se pak Galie zmocnil Gaius Julius Caesar a území zůstalo pod vlivem Římské říše až do 5. století, tzn. Pádu Západořímské říše.

Nejvýznamnějším kmenem, který se později stal základem dalšího vývoje byl germánský kmen Franků.

Prvním sjednotitelem se stal Chlodvík (dnešní obdoba jména je Ludvík) z rodu Merovejců. Ti tu pak vládli až do poloviny 8. století, kdy se roku 751 nechal Pipin Krátký korunovat králem a stal se tak zakladatelem dynastie Karlovců, odkud pochází jeden z nejsilnějších a nejvýznamnějších panovníků vůbec, Karel Veliký. V souvislosti s francouzskou historií by neměl být opomenut rok 843, kdy Ludvík Pobožný Verdunskou smlouvou rozdělil původní franckou říši mezi své 3 syny. Území západofrancké říše pod vládou Karla Holého pak tvoří základ dnešní Francie.

V 10. století vyvrcholily nájezdy Vikingů ze severu, zvaných Normané. Těm byla vyhrazena oblast na severu, dnes logicky pojmenovaná Normandie.

V období vrcholného středověku pak Francie vedla táhlý boj s nově vznikající mocností – Anglií. Původní spor o oblasti na území dnešní Francie, které té doby připadly Anglii vyvrcholily až ve stoletou válku (1337 – 1453).

V 16. století Francii sužovaly náboženské války mezi katolíky a protestanty, místně nazývání hugenoti.

Asi nejznámější érou francouzské historie je bezpochyby vláda Ludvíka XIV. spojená se zcela jedinečným stylem života a nákladnou výstavbou zámku ve Versailles obklopenného impozantním přesně geometricky upravovaným francouzským parkem.

14.červenec 1789 pak přinesl zcela zásadní revoluci, která otřásla celým státem a otevřela cestu demokracii. Na Velkou francouzskou revoluci navazuje vláda Napoleona Bonaparta, který se roku 1804 nechal korunovat císařem a o rok později vydal známý Občanský zákoník (Code civil).

Dějiny Francie jsou plny válek už od nepaměti. Jinak tomu nebylo ani v 19.století, kdy je nutno připomenout prusko-francouzskou válku, která skončila porážkou Francie, čímž Francie ztratila území Alsaska a Lotrinska.

V letech 1914-1918 v době první světové války tvořila Francie spolu s Rusem a Velkou Británií vítěznou Dohodu.

Během druhé světové války je stát obsazen nacistickými vojsky. Asi nejznámějším momentem je operace Overload, čili vylodění spojeneckých vojsk v Normandii, 6.6.1944.